Exit Theatre
 
تئاتر اگزیت
من فکر می کنم تئاتر همواره می بایست به نوعی مورد سؤظن باشد
واسلاو هاول